ติดต่อเรา

Royal Thai Embassy, Beijing
21 Guang Hua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C.
Tel. (86-10) 8531-8700
Fax. (86-10) 8531-8714สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง รหัสไปรษณีย์: 100600
หมายเลขโทรศัพท์: (86-10) 8531-8700
หมายเลขโทรสาร: (86-10) 8531-8714泰王国驻华大使馆
北京市朝阳区光华路21号。邮编:100600。
电话: (86-10) 8531-8700
传真:( (86-10) 8531-8714Consular Section
21 Guang Hua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C.
Tel. (86-10) 8531-8768
Fax. (86-10) 8531-8737
E-mail: thaiconsulpek@hotmail.co.th
Submit Application/Payment 9.00 - 11.00 hrs, Collect Passport/All inquires 14.00 - 16.00 hrsฝ่ายกงสุล
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง รหัสไปรษณีย์: 100600
หมายเลขโทรศัพท์: (86-10) 8531-8768
หมายเลขโทรสาร: (86-10) 8531-8737
อีเมล thaiconsulpek@hotmail.co.th
ยื่นคำร้อง/จ่ายค่าวีซ่า 9.00 - 11.00 น. รับเล่มหนังสือเดินทาง/สอบถามข้อมูล 14.00 - 16.00 น.签证处
北京市朝阳区光华路21号。邮编:100600。
电话:(86-10) 8531-8768
传真:(86-10) 8531-8737
邮箱:thaiconsulpek@hotmail.co.th
上午09.00时-11.00时:提交申请/交费下午14.00时-16.00时:领取护照/咨询