ที่อยู่และแผนที่

Royal Thai Embassy in Beijing
21 Guang Hua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C.

Tel: (86-10) 8531-8700
Fax: (86-10) 8531-8714