ทำเนียบข้าราชการ/เจ้าหน้าที่

ข้าราชการ/นักการทูต

นายพิริยะ เข็มพล นายพิริยะ เข็มพล (เอกอัครราชทูต)
โทร. 8531-8700 โทรสาร 8531-8714
นายมงคล วิศิษฏ์สตัมภ์ นายมงคล วิศิษฏ์สตัมภ์ (อัครราชทูต )
โทร. 8531-8700 โทรสาร 8531-8714
นายวศิน ธรรมวาสีนายวศิน ธรรมวาสี (อัครราชทูตที่ปรึกษา)
โทร. 8531-8700 โทรสาร 8531-8714
ร.ท.บรรพต อุชชินร.ท.บรรพต อุชชิน (อัครราชทูตที่ปรึกษา)
โทร. 8531-8700 โทรสาร 8531-8714
นายพีรพงษ์ กาญจนมา นายพีรพงศ์ กาญจนมา (อัครราชทูตที่ปรึกษา)
โทร. 8531-8700 โทรสาร 8531-8714
นายมานพ แสงโสทร นายมานพ แสงโสทร (อัครราชทูตที่ปรึกษา)
โทร. 8531-8700 โทรสาร 8531-8714
นางสาวพสุภา ชินวรโสภาค
นางสาวพสุภา ชินวรโสภาค (อัครราชทูตที่ปรึกษา)
โทร. 8531-8700 โทรสาร 8531-8714
นายนิรัตน์ กาญจนรจิตนายนิรัตน์ กาญจนรจิต (เลขานุการเอก)
โทร. 8531-8700 โทรสาร 8531-8714
นาย สงบการณ์ มุ้งทอง นาย สงบการณ์ มุ้งทอง (เลขานุการเอก)
โทร. 8531-8700 โทรสาร 8531-8714
Miss Kulapa Suaprae นางสาวกุลภา เสือแพร (เลขานุการเอก)
โทร. 8531-8700 โทรสาร 8531-8714
Mr.Ratthawoot Nanthaikuakool นายรัฐวุฒิ นันทัยเกื้อกูล (เลขานุการเอก)
โทร. 8531-8700 โทรสาร 8531-8714
นายเมธัส ชัยพุฒิ นายเมธัส ชัยพุฒิ (เลขานุการเอก)
โทร. 8531-8700 โทรสาร 8531-8714
นาย พนา สถิตศาสตร์ นายพนา สถิตศาสตร์ (เลขานุการเอก)
โทร. 8531-8700 โทรสาร 8531-8714
นางสาวพิชญานิน หวังชาลาบวร นางสาวพิชญานิน หวังชาลาบวร (เลขานุการเอก)
โทร. 8531-8700 โทรสาร 8531-8714
นางสาวปาจรีย์ วราทร นางสาวปาจรีย์ วราทร (เลขานุการเอก)
โทร. 8531-8700 โทรสาร 8531-8714
Mrs. Songlak Changsobha นางทรงลักษณ์ ช้างโสภา (เลขานุการโท)
โทร. 8531-8700 โทรสาร 8531-8714
Mrs. Kamol Chuamsanit นางกมล เชื่อมสนิท (เลขานุการโท)
โทร. 8531-8700 โทรสาร 8531-8714

สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร/ทหารบก

พ.อ.อาทิตย์ ม่วงเล็ก พ.อ.อาทิตย์ ม่วงเล็ก (ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร/ทหารบก)
โทร. 8531-8744 โทรสาร 8531-8740
noimages พ.อ.อาทิตย์ พิกุลทอง (รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร/ทหารบก)
โทร. 8531-8744 โทรสาร 8531-8740
จ.ส.อ.คัมภีร์ ทองดีแท้จ.ส.อ.คัมภีร์ ทองดีแท้ (เสมียนประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก)
โทร. 8531-8744 โทรสาร 8531-8740

สำนักงานผู้ช่วยทูตทหารเรือ

น.อ.ภาณุพันธ์ ทรัพย์ประเสริฐ น.อ.ภาณุพันธ์ ทรัพย์ประเสริฐ (ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ)
โทร. 8531-8747 โทรสาร 8531-8746
พ.จ.ท.ฉัตรกาญจน์ แก้วงาม พ.จ.ท.ฉัตรกาญจน์ แก้วงาม (เสมียนประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ)
โทร. 8531-8747 โทรสาร 8531-8746

สำนักงานผู้ช่วยทูตทหารอากาศ

Gp Capt. Kalituts Kamutchat น.อ. กาลิทัส กมุทชาติ (ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ)
โทร. 8531-8749 โทรสาร 8531-8750
พ.อ.อ.อรรถรส อินทรมณี พ.อ.อ.อรรถรส อินทรมณี (เสมียนประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ)
โทร. 8531-8749 โทรสาร 8531-8750

สำนักงานที่ปรึกษาฝ่ายพาณิชย์

นางสาวชิยาวรรณ จงวัฒนา นางสาวชิยาวรรณ จงวัฒนา (อัครราชทูตฝ่ายพาณิชย์)
โทร. 8531-8776 โทรสาร 8531-8788
นางสาวประภาพร   ศรีเหรานางสาวประภาพร ศรีเหรา (อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายพาณิชย์)
โทร. 8531-8776 โทรสาร 8531-8788
นายธีระเวทย์ ด่านแก้ว

นายธีระเวทย์ ด่านแก้ว (ที่ปรึกษาฝ่ายพาณิชย์)
โทร. 8531-8776 โทรสาร 8531-8788

สำนักงานที่ปรึกษาฝ่ายเกษตร

นายอดิสร จันทรประภาเลิศนายอดิสร จันทรประภาเลิศ (อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการเกษตร)
โทร. 6532-3955 โทรสาร 6532-3950
นางสาวสุดปราณี ไลออนนางสาวสุดปราณี ไลออน (ที่ปรึกษาฝ่ายการเกษตร)
โทร. 6532-3955 โทรสาร 6532-3950

สำนักงานที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

นางดลพร อัชววรกุล นางดลพร อัชววรกุล (อัครราชทูตที่ปรึกษาสำนักงานส่งเสริมการลงทุน)
โทร. 8531-8755-757 โทรสาร 8531-8758

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสาธารณรัฐประชาชนจีน

นางพัชรวรรณ วงษ์ไทยนางพัชรวรรณ วงษ์ไทย อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา)

บริษัท การบินไทย จำกัด สำนักงานกรุงปักกิ่ง

นายอนันต์ บุตรแก้วนายอนันต์ บุตรแก้ว (ผู้จัดการทั่วไป)
โทร. 8515-0088 โทรสาร 8515-1134
noimagesนายวิชา สวัสดี (ผู้จัดการฝ่ายการเงิน)
โทร. 8515-0088 โทรสาร 8515-1134
noimagesนายกิตติชัย วิกขัมภนะ (นายสถานีการบินไทย)
โทร. 6459-0011 โทรสาร 6459-0012
noimages นายสุภชัย แก้วนิล (นายช่างอากาศยานอาวุโสประจำนครปักกิ่ง)
โทร. 6459-0011 โทรสาร 6459-0012

สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงปักกิ่ง

นางอัญชลี คุ้มวงษ์นางอัญชลี คุ้มวงษ์ (ผู้อำนวยการ)
โทร.8518-3526 โทรสาร 8518-3530
นางสาวรัตตินันท์ จันทร์ธนะโกเศศ นางสาวรัตตินันท์ จันทร์ธนะโกเศศ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการ)
โทร. 8518-3526 โทรสาร 8518-3530

สำนักงานตัวแทนธนาคารแห่งประเทศไทยกรุงปักกิ่ง

นายสุพัฒน์  อำไพธนากร นายสุพัฒน์ อำไพธนากร (หัวหน้าสำนักงานตัวแทนอาวุโส)
โทร. 6566-9705 โทรสาร 6567-1738
นายจิรวัฒน์  ชนะ นายจิรวัฒน์ ชนะ (เจ้าหน้าที่ลงทุนอาวุโส)
โทร. 6566-9975 โทรสาร 6567-1738พนักงานท้องถิ่น

Zhu Botengนาย Zhu Boteng (ล่าม)
โทร. 8531-8700
Tang Jingนางสาว Tang Jing (ล่าม)
โทร. 8531-8700
นางสาวปิยะธิดา สอนเอี่ยม นางสาวปิยะธิดา สอนเอี่ยม (ผู้ช่วยฝ่ายวัฒนธรรม)
โทร. 8531-8700
นาย Wen bin นาย Wen Bin (หัวหน้าศูนย์ข้อมูลธุรกิจ)
โทร. 8531-8700
นาง Tang Milu นาง Tang Milu (เจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุล)
โทร. 6566-1149
Liu Sunyue นางสาว Liu Sunyue (เจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุล)
โทร. 6566-1149
Miss Fuangfa Saisang นางสาวเฟื่องฟ้า สายสังข์ (เจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุล)
โทร. 6566-1149
Mr. Paokiat  Akkaraphanthawee นายเผ่าเกียรติ อัครพันธุ์ทวี (เจ้าหน้าที่ฝ่ายพิธี)
โทร. 8531-8700