รายนามเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน

ม.ร.ว. เกษมสโมสร เกษมศรี นายสากล วรรณพฤกษ์นายโกศล สินธวานนท์
ม.ร.ว.เกษมสโมสร เกษมศรี
格森·沙摩颂·格森西亲王
พ.ศ. 2518-2522
นายสากล วรรณพฤกษ์
沙功·汪纳普
พ.ศ. 2522-2523
นายโกศล สินธวานนท์
歌颂·信塔瓦暖
พ.ศ. 2523-2525
นายอรชุน ตนะพงษ์นายเตช บุนนาคนายมนตรี ชาลีจันทร์
นายอรชุน ตนะพงษ์ี
奥拉春·达纳蓬
พ.ศ. 2525-2529
นายเตช บุนนาค
德·汶纳
พ.ศ. 2529-2533
นายมนตรี ชาลีจันทร์
蒙迪·查里占
พ.ศ. 2533-2536
นายสวนิต คงศิรินายนิคม ตันเต็มทรัพย์ นายดอน ปรมัตถ์วินัย
นายสวนิต คงศิริ
雄威倪·孔诗礼
พ.ศ. 2537-2541
นายนิคม ตันเต็มทรัพย์
倪琨·谭德萨
พ.ศ. 2541-2544
นายดอน ปรมัตถ์วินัย
敦·帕马威奈
พ.ศ. 2544-2547
นายจุลพงศ์ โนนศรีชัยนายรัฐกิจ มานะทัต นายเปี่ยมศักดิ์ มิลินทจินดา
นายจุลพงศ์ โนนศรีชัย
祝立鹏·暖西猜
พ.ศ. 2547-2550
นายรัฐกิจ มานะทัต
马纳塔
พ.ศ. 2550-2553
นายเปี่ยมศักดิ์ มิลินทจินดา
平萨珂·米琳塔金达
พ.ศ. 2553-2554
นายวิบูลย์ คูสกุล นายวิบูลย์ คูสกุล นายพิริยะ เข็มพล
นายวิบูลย์ คูสกุล
伟文·丘氏君
พ.ศ. 2554-2557
นายธีรกุล นิยม
醍乐堃·倪勇
พ.ศ. 2558-2559
นายพิริยะ เข็มพล
毕力亚·针蓬
พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน