รายนามเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน

ม.ร.ว. เกษมสโมสร เกษมศรี นายสากล วรรณพฤกษ์นายโกศล สินธวานนท์
ม.ร.ว.เกษมสโมสร เกษมศรี
格森•沙摩颂•格森西亲王
พ.ศ. 2518-2522
นายสากล วรรณพฤกษ์
沙功•汪纳普
พ.ศ. 2522-2523
นายโกศล สินธวานนท์
歌颂•信塔瓦暖
พ.ศ. 2523-2525
   
นายอรชุน ตนะพงษ์นายเตช บุนนาคนายมนตรี ชาลีจันทร์
นายอรชุน ตนะพงษ์ี
奥拉春•达纳蓬
พ.ศ. 2525-2529
นายเตช บุนนาค
德•汶纳
พ.ศ. 2529-2533
นายมนตรี ชาลีจันทร์
蒙迪•查里占
พ.ศ. 2533-2536
   
นายสวนิต คงศิรินายนิคม ตันเต็มทรัพย์ นายดอน ปรมัตถ์วินัย
นายสวนิต คงศิริ
雄威倪•孔诗礼
พ.ศ. 2537-2541
นายนิคม ตันเต็มทรัพย์
倪琨•谭德萨
พ.ศ. 2541-2544
นายดอน ปรมัตถ์วินัย
敦•帕马威奈
พ.ศ. 2544-2547
   
นายจุลพงศ์ โนนศรีชัยนายรัฐกิจ มานะทัต  
นายจุลพงศ์ โนนศรีชัย
祝立鹏•暖西猜
พ.ศ. 2547-2550
นายรัฐกิจ มานะทัต
马纳塔
พ.ศ. 2550-2553

 นายเปี่ยมศักดิ์ มิลินทจินดา 

พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน