เกาะติดเศรษฐกิจ-การค้าจีน


08/10/2016

จีนเข้มงวดการคุ้มครองแรงงาน เริ่มใช้ระเบียบใหม่ตั้งแต่ 1 ก.ค. 2560


ภาพจาก http://www.hainanbank.com.cn

เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 2559 กระทรวงทรัพยากรแรงงานและประกันสังคมแห่งชาติจีนประกาศ ระเบียบการประเมินระดับเครดิตด้านการคุ้มครองแรงงานของบริษัท ซึ่งจะแบ่งระดับเครดิตของบริษัทออกเป็น A/B/C ตามการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและประกันสังคม โดยระเบียบฯ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2560 เป็นต้นไป

มาตรฐานสำหรับการประเมินเครดิตด้านการคุ้มครองแรงงานของบริษัทประกอบด้วย

(1) การจัดทำระเบียบการคุ้มครองแรงงานของบริษัท

(2) การเซ็นสัญญาจ้างกับลูกจ้าง

(3) การปฏิบัติตามระเบียบลูกจ้างรับเหมา

(4) การปฏิบัติตามระเบียบห้ามใช้แรงงานเด็ก (ไม่ถึง 16 ปีบริบูรณ์)

(5) การปฏิบัติตามระเบียบคุ้มครองลูกจ้างหญิงและการใช้แรงงานเด็กเป็นพิเศษ (ตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์)

(6) การปฏิบัติตามระเบียบเวลาทำงาน วันหยุด และวันลา

(7) การชำระเงินเดือนให้ลูกจ้างและการปฏิบัติตามระเบียบเงินเดือนขั้นต่ำ

(8) การชำระค่าประกันสัมคมแต่ละประเภท


การแบ่งระดับของเครดิต มีดังนี้

ระดับ A บริษัทปฏิบัติตามกฎระเบียบการคุ้มครองแรงงาน และไม่เคยถูกลงโทษเนื่องจากละเมิดกฎระเบียบการคุ้มครองแรงงาน

ระดับ B บริษัทมีการละเมิดกฎระเบียบการคุ้มครองแรงงานและถูกลงโทษ แต่ไม่ใช่กรณีที่อยู่ในระดับ C

ระดับ C บริษัทมีการละเมิดกฎระเบียบการคุ้มครองแรงงานข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

- บริษัทละเมิดกฎระเบียบการคุ้มครองแรงงานและถูกลงโทษ 3 ครั้งขึ้นไป (รวม 3 ครั้ง)

- บริษัทละเมิดกฎระเบียบการคุ้มครองแรงงานและทำให้เกิดการประท้วง หรือเหตุการณ์รุนแรง

- บริษัทถูกลงโทษเนื่องจากใช้แรงงานเด็กหรือเกิดการบังคับใช้แรงงาน

- บริษัทละเมิดกฎระเบียบการคุ้มครองแรงงานและไม่ปรับตัวในเวลาที่กำหนด หรือไม่ปฏิบัติตามหนังสือลงโทษ

- บริษัทปฏิเสธหรือขัดขวางการตรวจสอบของสำนักงานทรัพยากรแรงงานและประกันสัมคม

- บริษัทละเมิดกฎระเบียบการคุ้มครองแรงงานและถูกดำเนินคดีอาญา
ปรับปรุงล่าสุด : 10 สิงหาคม 2559
โดย : นายคุณากร เหวิน
แหล่งข้อมูล : http://finance.chinanews.com/cj/2016/08-04/7961811.shtml (中新网)

ภาพรวมจีน / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ กรุงปักกิ่ง

Back to the list