การพัฒนาท่องเที่ยวไทย


08/02/2018

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ตประกาศกำหนดแนวทางในการจัดทำแผนและจัดระเบียบธุรกิจนำเที่ยวเพื่อการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 61 นายนรภัทร  ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมการจัดระเบียบธุรกิจนำเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยมีผู้แทนหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการท่าเรือต่าง ๆ ในจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม

        ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่า กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ตได้กำหนดแนวทาง
ในการจัดทำแผนและจัดระเบียบธุรกิจนำเที่ยวเพื่อการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นการควบคุม ดูแล ป้องกัน แก้ไขและฟื้นฟูสถานการณ์ที่เป็นภัยและที่เกิดหรือคาดว่าจะเกิด
สาธารณภัยและอุบัติเหตุทางทะเลในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวในมาตรการรักษาความปลอดภัยของจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการนำเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้นำเที่ยวและนักท่องเที่ยวให้เกิดความเชื่อมั่นและเกิดผลในทางส่งเสริม พัฒนาและกำกับดูแลธุรกิจนำเที่ยวและการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ตรวจสอบท่าเทียบเรือทุกแห่งที่ใช้ในการบริการนักท่องเที่ยวทั้งท่าเทียบเรือของรัฐบาล เอกชน โดยได้มีการสั่งการให้ทุกท่าเทียบเรือต้องดำเนินการตามที่ทางจังหวัดกำหนดในทุก ๆ เรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการติดตั้งกล้อง
CCTV การติดป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อเตือนให้นักท่องเที่ยวได้ทราบถึงแนวทางต่าง ๆ ในการรักษาความปลอดภัยทางน้ำ  การตรวจอุปกรณ์และคนประจำเรือ เป็นต้น

ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่ของคณะกรรมการจำนวน 3 ชุดพบว่ามีหลายท่าเรือที่ต้องมีการปรับปรุง ซึ่งหลังจากนี้ทุกท่าเรือจะมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประจำอยู่ทุกท่าเพื่อตรวจสอบและคุมเข้มก่อนที่จะมีการปล่อยเรือให้ออกจากท่าเรือ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะเป็นการสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวในมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยทางน้ำของจังหวัดภูเก็ตต่อไป

                                              


Back to the list