บริการคนไทย

หนังสือเดินทางขอทำหนังสือเดินทาง สามารถนัดหมายได้ที่ ๑-๕๗๒-๗๓๑-๒๕๓๑
เวลาที่รับหนังสือเดินทาง 14.00 น.-16.00 น.
(ค่าธรรมเนียม 350 หยวน)

ระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง พ.ศ. 2548 กำหนดให้ออกหนังสือเดินทางแก่บุคคลสัญชาติไทยเท่านั้น
ทั้งนี้ สำหรับหลักเกณฑ์ในการได้สัญชาติไทย โปรดอ้างอิงในหัวข้อ "สูติบัตร/มรณบัตร"

กรณีผู้ขอบรรลุนิติภาวะแล้ว
ให้มายื่นคำขอทำหนังสือเดินทางด้วยตนเองโดยมีหลักฐานและเอกสารประกอบ ดังนี้

หลักฐานและเอกสารยื่นประกอบ
 1. แบบกรอกข้อมูลขอทำหนังสือเดินทาง 1 ชุด (สถานเอกอัครราชทูตฯ จะดำเนินการกรอกข้อมูลให้โดยคอมพิวเตอร์
  และให้ผู้ร้องตรวจสอบความถูกต้องก่อนดำเนินการต่อไป)
 2. หนังสือเดินทางฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ(กรณีชื่อไม่ตรงกันกับหลักฐาน)1 ชุด
 6. สำเนาใบทะเบียนสมรส/หย่า 1 ชุด (หากมี)
กำหนดเสร็จ
  ใช้เวลาประมาณ 2 เดือน นับจากวันชำระค่าธรรมเนียม (โดยเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตฯ จะโทรศัพท์ไปแจ้งให้ทราบ
  เมื่อหนังสือเดินทางส่งมาถึงสถานเอกอัครราชทูตฯ แล้ว ทั้งนี้ผู้ยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางจะต้องเดินทางมารับเล่ม
  ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ)
หมายเหตุ
 • หนังสือเดินทางมีอายุการใช้งาน 5 ปี และไม่สามารถแก้ไขและบันทึกรายการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ ในหนังสือเดินทางได้
 • ผู้ร้องฯ ต้องมายื่นเรื่องด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เนื่องจากต้องบันทึกข้อมูลชีวภาพของแต่ละบุคคลลงในฐาน
  ข้อมูลคอมพิวเตอร์์
 • หากรายการข้อมูลในหนังสือเดินทางฉบับเดิมไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนบ้าน เช่น นามสกุล วัน เดือน ปีเกิด เป็นต้น ให้ไปยื่นขอแก้ไขรายการในทะเบียนบ้านที่อำเภอในประเทศไทยก่อน จึงสามารถยื่นทำหนังสือเดินทางใหม่ได้
 • ค่าธรรมเนียมหากชำระแล้วไม่สามารถเรียกคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • ระเบียบอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
กรณีผู้ขอยังไม่บรรลุนิติภาวะ
บุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรืออายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ให้ัยื่นคําขอด้วยตนเองโดยมีบิดามารดาหรือผู้แทนโดยชอบธรรมเดินทางมา
ให้ความยินยอมด้วย พร้อมหลักฐานและวิธีการ ดังนี้

1. เอกสารของบุตร
แบบกรอกข้อมูลขอทำหนังสือเดินทาง 1 ชุด (สถานเอกอัครราชทูตฯ จะดำเนินการกรอกข้อมูลให้โดยคอมพิวเตอร์ และให้ผู้ร้องตรวจสอบ
ความถูกต้องก่อนดำเนินการต่อไป)
 1. หนังสือเดินทางฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด (ถ่ายสำเนาทุกหน้าที่มีการบันทึกรายการแก้ไข)
 2. สำเนาสูติบัตร 1 ชุด หรือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด (หากเคยทำบัตรประจำตัว)
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด (หากเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านไทยแล้ว)
 4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (กรณีชื่อไม่ตรงกันกับหลักฐาน) 1 ชุด
2. เอกสารของบิดามารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม ที่เป็นคนไทย
 1. สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ชุด
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด
 3. สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 1 ชุด
 4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ 1 ชุด (กรณีชื่อไม่ตรงกันกับหลักฐาน)
 5. สำเนาใบทะเบียนสมรส/หย่า 1 ชุด (หากสมรสหรือหย่า)
3.เอกสารของบิดามารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม ที่เป็นชาวต่างชาติ
 1. สำเนาหนังสือเดินทาง หรือใบขับขี่รถยนต์ 1 ชุด
 2. สำเนาใบทะเบียนสมรสไทย 1 ชุด (หากจดทะเบียนสมรส)
กำหนดเสร็จ
  ใช้เวลาประมาณ 5 – 6 สัปดาห์ นับจากวันชำระค่าธรรมเนียม (เดินทางมารับเล่มที่สถานเอกอัครราชทูตฯ)
หมายเหตุ
 • หนังสือเดินทางมีอายุการใช้งาน 5 ปี และไม่สามารถแก้ไขและบันทึกรายการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ ในหนังสือเดินทางได้
 • กรณีที่บุตรได้สัญชาติจีนแล้ว ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติของจีนกำหนดว่าบุตรจะไม่สามารถถือสัญชาติอื่นได้ หากปรากฎหลักฐานว่ามีการถือสัญชาติอื่น อาทิ มีหนังสือเดินทางของไทย อาจถูกถอนสัญชาติจีนได้
 • กรณีบิดาหรือมารดาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่สามารถมาลงนามยินยอมในคำร้องทำหนังสือเดินทางให้บุตรได้ ให้ยื่นคำร้องขอใบยินยอมที่อำเภอในประเทศไทยหรือที่กระทรวงการต่างประเทศไทยก่อน แล้วจึงนำมายื่นประกอบขอทำหนังสือเดินทางให้บุตร
 • กรณีที่บิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันแต่มีชื่อบิดาในรายการบิดาของสูติบัตรบุตร ให้แนบใบปกครองดูแลบุตร (ป.ค.14)
  ซึ่งระบุยืนยันว่ามารดาเป็นผู้ปกครองดูแลแต่เพียงผู้เดียว
 • บิดามารดาและบุตรต้องมายื่นคำร้องฯ ด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่สามารถยื่นคำร้องทางไปรษณีย์ได้ เนื่องจากบิดามารดาต้องลงนามยินยอมในคำร้องขอทำหนังสือเดินทางของบุตรต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ และต้องบันทึกข้อมูลชีวภาพของบุตรลงในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์
 • ค่าธรรมเนียมหากชำระแล้วไม่สามารถเรียกคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • ระเบียบอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ขอทำหนังสือเดินทางใหม่ (สูญหาย/หมดอายุ)
(ค่าธรรมเนียม 350 หยวน)

หลักฐานและเอกสารยื่นประกอบ
 1. แบบกรอกข้อมูลขอทำหนังสือเดินทาง 1 ชุด (สถานเอกอัครราชทูตฯ จะดำเนินการกรอกข้อมูลให้โดยคอมพิวเตอร์ และ
  ให้ผู้ร้องตรวจสอบความถูกต้องก่อนดำเนินการต่อไป)
 2. (สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ชุด (หากมี)
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (กรณีชื่อไม่ตรงกันกับหลักฐาน) 1 ชุด
 6. สำเนาใบทะเบียนสมรส/หย่า 1 ชุด (หากมี)
  ** กรณีหนังสือเดินทางสูญหายต้องมีเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ ใบแจ้งความ จากสถานีตำรวจในพื้นที่ที่หนังสือเดินทางหาย
  Confirmation of Reporting the Loss of Passport จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

กำหนดเสร็จ
  ใช้เวลาประมาณ 8 - 9 สัปดาห์ นับจากวันชำระค่าธรรมเนียม (เดินทางมารับเล่มที่สถานเอกอัครราชทูตฯ)
หมายเหตุ
 1. หนังสือเดินทางมีอายุการใช้งาน 5 ปี และไม่สามารถแก้ไขและบันทึกรายการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ ในหนังสือเดินทางได้
 2. ผู้ร้องฯ ต้องมายื่นเรื่องด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เนื่องจากต้องบันทึกข้อมูลชีวภาพของแต่ละบุคคลลงในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์
 3. หากรายการข้อมูลในหนังสือเดินทางฉบับเดิมไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนบ้าน เช่น นามสกุล วัน เดือน ปีเกิด เป็นต้น ให้ไปยื่นขอแก้ไขรายการในทะเบียนบ้านที่อำเภอในประเทศไทยก่อนจึงสามารถยื่นทำหนังสือเดินทางใหม่ได้
 4. กรณีที่หนังสือเดินทางที่สูญหายมีใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) และใบอนุญาตให้พำนักในจีน (Residence Permit) ควรประสานสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของจีนในพื้นที่เกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการในทันที ทั้งนี้ ขั้นตอนเบื้องต้นที่ได้รับแจ้งจาก
  สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจีนมีดังนี้

  • ต้องลงประกาศหนังสือเดินทางหายในหนังสือพิมพ์จีนในท้องถิ่น จากนั้นจึงนำใบแจ้งความและบทความหนังสือไปติดต่อ
   ขอรับใบ Confirmation of Reporting the Loss of Passport จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของจีน เพื่อมายื่นแก่สถานเอกอัครราชทูตฯ ในการจัดทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ต่อไป
  • Confirmation of Reporting the Loss of Passport จะมีอายุการใช้งาน 30 วัน สำหรับผู้ที่ต้องดำเนินเรื่อง Residence Permit จะต้องรีบติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อให้สามารถผลิตเล่มหนังสือเดินทางใหม่ได้ทันใน 30 วัน จากนั้นจึงนำ Confirmation of Reporting the Loss of Passport และหนังสือเดินทางเล่มใหม่ไปทำเรื่องขอให้ออก Residence Permit ใหม่ โดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะออก Residence Permit ให้ ตามระยะเวลาที่คงเหลือของใบอนุญาตเดิม ขั้นตอนการดำเนินการอาจมีการเปลี่ยน ควรประสานสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของจีน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง

 5. ค่าธรรมเนียมหากชำระแล้วไม่สามารถเรียกคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 6. ระเบียบอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เอกสารแทนหนังสือเดินทาง (Certificate of Identity: C.I.)
(ไม่มีค่าธรรมเนียม)

หลักฐานและเอกสารยื่นประกอบ
 1. คำร้องขอ ซี.ไอ. 1 ชุด (ขอรับที่สถานเอกอัครราชทูตฯ )
 2. สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ชุด และหน้าที่มีตราประทับวีซ่า (หากมี)
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 5. รูปถ่ายสีขนาด 1 นิ้ว 2 ใบ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ภาพหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นกันแดด)
 6. ใบแจ้งความในเขตท้องที่ที่ทำหนังสือเดินทางหาย
 7. Confirmation of Reporting the Loss of Passport จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของจีน
กำหนดเสร็จ
  ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง